Zadzwoń

REGULAMIN

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem w danym sezonie.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych. Wypożycza jedynie sprzęt, który dowodzi wraz z osobami wypożyczającymi na miejsce ustalone w umowie.
3. W celu wypożyczenia sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby niepełnoletnie.
4. Podpisanie umowy i wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wypożyczalni.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, wiosła, wodoszczelne worki oraz gąbki, których to wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na innych warunkach ustalonych wcześniej z wypożyczalnią.
9. Za sprzęt niezwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób, firm oraz instytucji państwowych.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody lub inne pojazdy, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być realizowane wyłącznie na jej warunkach.
15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez zwrotu pieniędzy.
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię oraz służby do tego uprawnione.
17. Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca równowartość w wysokości kwoty ustalonej w umowie bez względu na stopień amortyzacji.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni.